Petterssonsängen

Återställning av naturäng i skärgården. Projektets omfattning är mellan 7 till 8 ha stort markområde som innefattar ”Pettersonsängen och Nybroklintarna” och återskapar en öppen äng och sjövik och i vissa delar en våtmark för häckande fågelarter. Resultatet blir en öppen äng och i vissa delar en våtmark för häckande fågelarter som var vanligt förekommande och som sedan länge lämnat dessa förut öppna ängsmarker. Behovet finns också att under några år skapa en bättre och naturligare betesmark för inhyrda kor.

LAGs motivering:
Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfald

 

Projektägare: Delägarlaget för Björkö byns fiskelag och samfällda
Kontaktperson: Fritz Lundgren
Projekttid: 6.4.2018-1.9.2020
Diarienr: ÅLR 2018/2871
Beviljat stöd:  13 285,80 €
Total budget:  22 143,00 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 20 st
Arbetade frivilliga timmar:
185

Foton och flygfoton: Flygfoto Åland, Peter Sjöberg
Före
Efter
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved