Bihuset

Ålands biodlarförening har byggt en föreningsbigård för kurser, möten och studiebesök, samt utrymmen för honungshantering (slungning) och för att tillvarata eget vax. Huset finns i Grelsby, Finström (vägen mot Stallhagen) på området de arrenderar av landskapsregeringen.

Biodling på Åland har ca 100 år på nacken.

Intresset för biodling har vuxit starkt de senaste åren och vi är nu ca 80 odlare med omkring 900-1000 samhällen detta år.

Starka åländska bin utan parasiter och sjukdomar

Bina har råkat ut för mycket elände de senaste tio åren och farhågorna för deras överlevnad är många. Hoten är parasiter, men också bekämpningsmedel (bl.a. pesticider). Det största hotet hittills är det lilla varroakvalstret som kan förstöra ett bisamhälle på ett par säsonger. Varroakvalstret är likt fästingen bärare av många olika virus och sjukdomsalstrande bakterier. Det gör bina att bina försvagas och många samhällen dukar under vintertid på grund av virus och bakterier. Så mycket som 35% av invintrade samhällen i vissa områden, men det händer också att kupor töms på bin under sommaren. Misstankarna riktas mot vissa pesticider som gör att bina förlorar orienteringsförmågan, och då hittar de inte hem.

Hösten 2013 gav EU-kommissionen Åland status som varroafri region, vilket omedelbart resulterade i ett importstopp av bin hit. Åland är tillsammans med, Isle of Man, Island och Australien de största nu kända områden där varroakvalstret inte finns. Alla bin på Island har exporterats dit från Åland.

Vi har snart 400 ha äppelodlingar på Åland, enligt amerikanska beräkningar behövs 4 bisamhällen/ha för att trygga en fullgod pollinering. Således är behovet enbart till äppelodlingarna ca 1600 samhällen.

Åländsk bär och fruktodling står och faller med våra bin.

En beräkning ger vid handen att 70% av det vi äter är indirekt/direkt beroende av pollinerande insekter (bin, humlor, solitära bin).

Vi behöver tak över huvudet för att kunna mötas på eget område där vi kan dela/öka våra kunskaper om bin och biodling. Vi vill också informera ålänningen i gemen om de absolut oundgängliga smådjuren. Men vi hoppas att  alla kommer att kalla huset: ”VÅRA BINS HUS”.

Våren 2015 färdigställdes en bod ca 10 kvm för våra redskap (slungor, silar och övriga biodlingstillbehör) i det sydvästra hörnet av tomten. Den blir redskapsbod/förråd efter det vi flyttat in i det nya huset.
Vårt bygge är färdigt. Nu återstår att sätta taklök/sedumtak i vår (2018).

LAGs motivering:
Föreningen kommer genom att hålla kurser, bisafai, surrkvällar och studiebesök av bl.a. daghem och skolklasser att sprida kunskap och öka både vuxna och barns medvetenhet om miljö. Föreningens bisamhällen ökar den biologiska mångfalden.

 

Projektägare: Ålands biodlarförening
Kontaktpersoner: Torbjörn Eckerman
Projekttid: 29.02.2016-31.03.2018
Diarienr: ÅLR 2016/1676
Utbetalat stöd: 69 975 €
Total budget: 116 625 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 37
Arbetade frivilliga timmar: 243

LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT HÄR >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved