Återskapande av strandäng

Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av betande strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.

LAGs motivering:
Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska
mångfalden.

Projektägare: Torsholma fiske och byalag
Kontaktperson: Olof Holmberg
Projekttid: 11.10.2018 – 1.4.2021
Diarienr: ÅLR 2018/8524
Beviljat stöd: 6 597,48 €
Total budget: 10 995,80 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 11
Arbetade frivilliga timmar: 214,5

Foto och 360-foto: Peter Sjöberg, Flygfoto Åland
traktor
staket
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved