Ekologiska naturbeten

Restaurering av fyra naturbeten för att återfå floran och faunan. Detta är ett restaureringsprojekt av naturbiotoper som över tid leder till ett öppnare landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt. Eftersom betena ligger i direkt anslutning till vägar kommer turister och lokalbefolkning kunna beskåda dem när de passerar.

LAGs motivering: Projektet bidrar till en öppen landskapsbild och främjar den biologiska mångfalden

Projektägare: Simon Karlsson (FO-nr 2473967-8)
Projekttid: 15.5.2018-15.8.2020
Diarienr: ÅLR 2018/3897
Beviljat stöd:  23 436 €
Total budget: 39 060 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 5
Arbetade talkotimmar: 480

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved