Multikök träffpunkt

Brändö Hembygdsförening renoverar köket i hembygdsgården för att utöka användningsmöjligheterna och att köket skall uppfylla dagens krav. Även salsgolvet renoveras för att skapa möjligheter att ordna såväl stora som små evenemang i lokalen. Renoveringen ger möjlighet att utöka hembygdsföreningens verksamhet och involvera nya invånare.

Projektägare: Brändö Hembygdsförening rf
Kontaktpersoner: Margaret Lundberg
Projekttid: 6.6.2021-1.5.2022
Diarienr: ÅLR 2021/4688
Beviljat stöd:  30 109,10 €
Total budget: 50 181,24 €
Projektstatus: Pågående

hembygdsgården på brändö

LAGs motivering: Projektet är ger möjlighet att utöka hembygdsföreningens verksamhet och skapa nya typer av evenemang som inbjuder nyinflyttade att delta. Projektet främjar social delaktighet och integration. En gemensam mötesplats är särskilt viktigt för sammanhållningen på glesbygd och i skärgården.

Bakgrund

Brändö Hembydgsförening i Brändö By i Brändö kommun förfogar över en föreningslokal, Brändö Hembygdsgård. Lokalen är en ombyggd skola från 1910 som i dagsläget används för kulturella ändamål, caféverksamhet i begränsad form, uthyrning mm.

Fastigheten har inte grundrenoverats, men fönsterna har bytts ut i slutet av 90-talet och toaletter har byggts till i mitten av 20-talet. Köket är slitet och inte längre funktionellt för dagens verksamhet. Salsgolvet är i behov av renovering. Köket uppfyller inte dagens krav på hygien och är inte användarvänligt. Salsgolvet tål ingen belastning p.g.a. att det bärande virket har ruttnat.

Mål och resultat

Ett allmänt funktionellt kök i Hembygdsgården i centrala Brändö skulle ge möjlighet att utöka hembygdsföreningens verksamhet. Efter att salsgolvet renoverats skulle det finnas utmärkta möjligheter att ordna såväl stora som små evenemang i lokalen. Dessutom ligger Hembygdsgården i närheten av skola och åldringsvård med tanke på att det behöver finnas reservkök i kommunen, bl.a. vid strömavbrott. Köket planeras att kunna användas vid strömavbrott samt att köksutrustningen koordineras att med övriga kök i kommunen, t.ex. att samma ugnsplåtar och diskmaskinskorgar kan användas överallt.  

Företagare och föreningar har visat stort intresse av att använda ett allmänt kök i samband med funktionella utrymmen vilket ökar användningsmöjligheterna samt att få inflyttade med i verksamheten. I Brändö är samma människor med i flera föreningar och företag, styrelsemedlemmar med i fler föreningar, dvs naturligt samarbete på olika plan bl.a kurser, mat, möten som tidigare ofta har hållits i kommunens utrymmen.

För att få inflyttade med i verksamheten kommer vi personligen att kontakta dessa för att aktivera dem och komma med att samsas med byborna och få till stånd en större gemenskap. Med idéer från sina egna kulturer och seder finns stora möjligheter att utöka verksamheten med tillfällen där de själva kan bidra med tillfällen där de kan berätta om sig själva, sina egna länder, erfarenheter mm. De kunde själva ordna t.ex mat- och musikevenemang samt sådant som inte alls finns i vår egen kultur.

Målgrupp
I kommunen finns ett stort antal inflyttade från flera olika länder och orter. Vi vill vända oss till dessa för att få till stånd ny gemenskap i kommunen. Befintliga medlemmar och bybor inklusive inflyttade samt sommargäster. Målgrupper nås med personliga kontakter eftersom vi bor i ett litet samhälle. Övriga kontakter med annonsering och via sociala medier

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved