Temadagar om åländsk fisk för kockstudenter

Ålands fiskodlarförening ska i samråd med Ålands gymnasium och Ålands fiskare planera och genomföra två temadagar om fisk för kockstuderande vid Hotell och Restaurangskolan: Temadag om odlad fisk samt temadag om vildfångad fisk. Temadagarna omfattar både teoretisk och praktiskt kunskap om råvaror och tillagning. Ett undervisningskompendium kommer att sammanställas och föreläsningarna filmas. Materialet kommer sedan att göras allmänt tillgängliga. Projektets målsättning är att skapa ett färdigt koncept som kan upprepas varje år för nya kockstudenter.

Projektägare: Ålands fiskodlarförening rf
Kontaktpersoner: Rosita Broström
Projekttid: 19.01.2022-30.4.2023
Diarienr: ÅLR 2022/554
Beviljat stöd:  12 240 €
Total budget: 15 400 €
Projektstatus: Pågående

temadagar

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbete mellan branschorganisationerna i fiskerinäringen och utbildningsinstansen, som sprider kunskap och involverar nya och unga invånare att använda lokalt fångad eller odlad fisk.

FLAG anser att 80 % i stöd kan förordas eftersom projektet fått höga urvalskriteriepoäng och är ett kompetenshöjande projekt som kan öka konsumtion av lokal fisk. Projektet passar väl in i strategin genom att det sprider kunskap till andra, inspirerar och involverar både nya och unga invånare att använda lokalt fångad eller odlad fisk i matlagningen och förankras genom ett konkret samarbete mellan branschorganisationerna för vattenbruk och yrkesfisket samt Ålands yrkesgymnasium. Projektets resultat kan användas som modell för andra utbildningsinstanser och kan bidra till att stärka nätverken och utveckla gemensamma arbetsprocesser i framtiden, samt stärka synen på fiskerinäringen.

© All rights reserved