Inspirationsresa till Västkusten

Ett samarbete mellan Skördefestens Vänner, Mathantverkare på Åland och Ålands Fiskare i syfte att nätverka, inspirera till nya idéer och tankar som utvecklar landsbygden/skärgården och skapar nya produkter inom turismnäringen. En organiserad bussresa till orterna Fjällbacka och Klädesholmen (Tjörn), Sverige. Besök till mathantverkare, uppleva storytelling, prova på olika aktiviteter kopplat till fisk/skaldjur, smaka och uppleva havets läckerheter, testa boende vid vattnet och se hur man paketerar de olika produkterna och vad de har för prisbild.

Projektägare: Skördefestens Vänner rf
Samarbetspartner: Ålands fiskare rf, Mathantverkarna på Åland rf
Kontaktperson:
 Anita Lundin
Projekttid: 05.04.2019-07.07.2019
Diarienr: ÅLR 2018/10319
Beviljat stöd: 15 009 €
Total budget: 25 015 €
Projektstatus: Avslutat 

FLAGs motivering: Projektet främjar samverkan och kompetensutveckling mellan olika aktörer samt har för avsikt att stödja kulturarvet inom fiskerinäringen och skapa nya samarbeten, aktiviteter och produkter

Deltagande personer i projektet: 40
Arbetade talkotimmar: 40

Slutrapport

 

Behov och bakgrund

Åland består till ca 80 % av vatten. Skärgården är rik och omväxlande. Det innebär att det finns mycket goda naturliga förutsättningar för en livskraftig fiskerinäring. Fisket har även gamla traditioner i landskapet, där kunskaperna om fisk och fiskeri har gått i arv från generation till generation.

Den åländska fiskerinäringens försäljningsvärde uppgår till ca 70 miljoner euro/år och den sysselsätter direkt ca 500 personer. I viss utsträckning är det frågan om deltids- eller binäringsarbete, speciellt för yrkesfiskets del. Ringeffekterna av fiskerinäringen är stora.
Med detta som bakgrund finns det en stor potential att lyfta fisken i sig tydligare genom olika aktiviteter och mathantverk samt att öka försäljningen och stärka förtroende för den åländska fisken. Visa upp och föra våra traditioner kring fisket och matkulturen vidare .

Västkusten i Sverige har satsat väldigt mycket på måltidsturismen och lyfter den i sin marknadsföring. Då vi har fisket och vattnet gemensamt med regionen ser vi dem som en god förebild att ta inspiration ifrån för att skapa attraktiva besöksmål på våra evnemang.. https://www.vastsverige.com/

Skördefestens Vänner anordnar idag två evenemang (Skördefesten på Åland och Åland Grönskar) med syfte att öka försäljningen och stärka förtroendet för åländska produkter samt lära om livet på landet. Skördefestens popularitet har hela tiden ökat och idag besöks evenemanget av ca 16 000 gäster. Åland Grönskar har nyligen arrangerats för 3:dje gången. Utmaningen med evenemngen att hela tiden inspirera deltagarna att behålla den höga standard och kvalitet som bidrar till evenemangens goda rykte.

Mathantverksföretag som besöksmål har betydelse i ett större regionalt perspektiv genom att de stärker det samlade besöksutbudet i regionen och bidrar till bilden av regionens kulturarv. Alla måste äta när de är ute och reser, men mat och dryck kan vara ett resmål i sig, en stor del av anledningen till resan, eller kanske rentav själva höjdpunkten. Mathantverk har en verklig potential i att öka dragningskraften för destinationen.

Beskrivning av genomförande och resultat
För att uppnå resultatet genomförde vi en resa till Västkusten i Sverige på 3 dagar. Besök av företag och aktiviteter som genomfördes var planerade för att att uppnå de mål/resultat vi satt upp. Se bifogat program för hela reseprogrammet.
– Vi besökte skärgårdsföretag för att se vad de utvecklat och skapat för produkter inom mathantverk, storytelling, paketering, upplevelser. Konsten att kunna ta tillvara på de vi har runt omkring oss och som går att sälja.
– På vägen till Västkusten och tillbaka genom Sverige gjorde vi ett flertal stop hos lokala Mathantverkare och fick berättat om deras verksamhet.
– På resan tillbaka gjorde vi en workshop för att summera våra intryck och upplevelser.
– Genom att åka buss och umgås på olika sätt under tre dagar så skapar man en plattform för utbyten av tankar och ideer på ett kreativt sätt som är svårt att få till i vardagen. En grogrund för nya innovatiova samarbeten skapades.
– Vid planeringsstadiet och under resan har Anita Lundin jobbat med projektet. För att få ut så mycket som möjligt av resan har mer tid än planerat har lagts på den förberedande fasen.
– Projektet har hållit sig till budget men någon lite omfördelning i kostnadsposterna.

Slutsats
– Genom resan har vi inspirerat de som deltog i resan. De har fått nya upplevelser som kan leda till något inom deras egna verksamhet/samarbeten.
– Nya ideer och samarbeten har skapats.
– Vi saknade representanter från Ålands Fiskare för att få till den helhet som vi planerat för. På resan träffade vi en fiskare som tog med halva gruppen i sin båt. Berättade om sitt yrke, gruppen blev delaktiga i fiskandet och fick även smaka på fångsten. Något som skulle kunna bli möjligt på Åland. En produkt som kan erbjudas till turister/konferensdeltagare.
– Vi hoppas att med den här resan skapat nya produkter som kan säljas och utveckla Åland som mat och upplevelse destination. Det finns fler företagare som idag bygger upp Gårdsbutiker i sin verksamhet för att kunna erbjuda lokala produkter. Här behövs produkter för att fylla dem. Vi har ett utbud av lokala produkter på Åland, men det finns plats för fler.

Övrigt
Under bussresan den 7:e april hade vi en workshop för att nätverka, inspirera till nya idéer och tankar som utvecklar landsbygden/skärgården och skapar nya produkter inom turistnäringen och under Skördefestens olika evenemang. Många goda idéer föddes. Workshopen sammanställdes sedan av verksamhetsledare för Skördefesten, Liz Mattsson.

© All rights reserved