Restaurering av våtmarksområde i Gloet, Sund

Projektet ämnar anlägga en våtmark för vårlekande fiskarter och deras reproduktion. Våtmarken anläggs enligt ett fungerande koncept som kallas ”gäddfabrik”. Anläggningen kommer kombinera maskinellt arbete med en lokal entreprenör samt talkoarbete från olika intresseföreningar och anställda. Planen ger en 4 ha stor vattenspegel med 30 cm djupt vatten. I projektet kombineras fiskevård med jaktvård och naturrekreation med vandringsled, informationsskyltar om naturvärdena inom våtmarksområdet samt utkiksplatser och fågeltorn.

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbetsprojekt med en miljöförbättrande åtgärd som ökar fiskbeståndet samtidigt som det tillgängliggör området för utbildning och rekreation.

Projektägare: Landskapets Fastighetsverk
Samarbetspartner: Prästö-Bomarsunds samfällda vattenområden, 
Sunds jaktvårdsförening, Ålands fiskevårdsförening, Ålands fågelskyddsförening, Archipelago Pares
Kontaktpersoner: Ray Holmlund

Projekttid: 15.05.2020-31.12.2021
Diarienr: ÅLR 2020/4446
Beviljat stöd: 54 854,40 euro
Total budget: 68 568 euro 
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 18
Arbetade talkotimmar: 287

drönarbild gloet sund
Före
Efter
våtmark

Gloet i Bomarsund är en del av ett större område rikt på kulturminnen. Historiska kartor visar att Gloet har varit en vattenspegel åtminstone tidvis under året ända fram tills 1936. Projektet ämnar återställa den vattenspegeln och genom åtgärden återskapa en landskapsbild som tidigare funnits samt iordningställa ett lekområde för vårlekande fiskarter, främst rovfisk som gädda och abborre. Lekområdet planeras enligt modell från Sportfiskarna i Sverige och ett fungerande koncept som kallas för gäddfabriker (se Youtubevideo ovan).

 Resultat

Projektets huvudmål är att skapa ett lekområde för vårlekande rovfisk på ett kustområde som inte erbjuder många. Utöver att rovfisk bidrar till positiva effekter i våra kustekosystem så är målarterna gädda och abborre även populära sportfiskearter. Projektet förväntas därför ge en positiv effekt på sportfisket i området. Våtmarker som denna erbjuder även ett fint lekområde för många andra fiskarter samt att våtmarken gör att det släpps ut mindre näringsämnen i havet. Våtmarker som är anpassade för vårlekande arter har potential att producera upp till 25 000 gäddyngel per hektar. De anses därför som en mycket effektiv åtgärd för att gynna rovfiskbestånden på kusten. Våtmarken som planeras är till storleken ca 4 ha vilket enligt teorin ger en årlig utvandring på 100 000 gäddyngel.

Behov och bakgrund

Från historiskt kartmaterial så syns en vattenspegel i Gloet ända fram till år 1936. Teorin till varför den inte finns längre är en dränering genom mänsklig inverkan som gör att vattennivån sänktes i området och en vattenspegel inte längre bibehålls. Planen med projektet är att återskapa vattenspegeln men med invallning av området för att kunna säkra åkermarkerna runtom från översvämning. Området ligger vid en öppen kuststräcka som har få idealiska lekområden för vårlekande arter, dvs. grunda skyddade havsvikar. I samma område finns också ett insjösystem uppströms med flera små sjöar och träsk. Området uppströms är i dagsläget inte ett idealiskt lekområde (hög näringspåverkan) trots att mycket fisk vandrar upp i det (inventering, våren 2018, fiskeribyrån).

Mål

Målet är att skapa en våtmark som fylls på med vårflödet och töms under försommaren. Då efterliknar man gäddynglens naturliga vandringbeteende och man möjliggör bete/slåtter efter tömning. Våtmarken anläggs genom att skapa en huvudfåra genom området, med en fördämning mot utloppet och genom att valla in runt omkring för att skydda kringliggande jordbruksmark. Våtmarken blir ca 30 cm djup med och kommer skötas att diverse gräs- och halvgräsarter trivs. Inom projektet vill vi stängsla in området för att möjliggöra bete med kor och igenom det säkerställa att inte våtmarken växer igen av vass eller kaveldun. För att göra området tillgängligt för rekreation vill man även inom projektet ordna informationsskyltar och promenadstig över vallen med utkiksplatser och fågeltorn.

Målgrupp
Projektet är ämnat som ett fiskevårdsprojekt, för att stärka rovfiskpopulationerna i våra kustvatten. Men med tanke på projektområdets läge så kommer området att vara tillgängligt för olika typer av naturnära rekreation ex. vandring, jakt och fågelskådning. Inom projektet så anläggs vandringled och tillgängligheten förhöjs på de områden det behövs. I samband med leden så anläggs också utkiksplatser. Vandringsleden i området planeras anslutas till existerande vandringsleder i det intill liggande fornminnesområdet. Fornminnesområdet är välbesökt och för tillfället under utveckling med ett nytt besökscentrum. För fiskeintresserade så involveras de kringliggande vattenägarna, samt Ålands fiskevårdsförening. Andra intresseorganisationer har också informerats, Sunds jaktvårdsförening samt Ålands fågelskyddsförening. Alla parter har fått information och fått bidragit med önskemål samt förbättringsförslag genom planeringen. På området finns ett aktivt jaktarrende, de som har det i dagsläget har informerats och har deltagit med metoder för att även kombinera viltvård i projektet. Föreningen Archipelago pares rf. som driver projektet ”Ådans vänner” har också uttryckt ett intresse för att bidra med kunskap och i mån av möjlighet talkoarbete för viltvårdande insatser i området.

Utdrag ur slutrapporten

Utvärderingen under våren visade att det vandrar gäddor i diket upp till våtmarken även om vi inte kunde beräfta att någon vandrade ända in i våtmarken. Under våren 2021 planterades gäddyngel också ut i våtmarken och under försommaren när dessa släpptes ut var de ca 11-13 cm stora vilket tyder på att ynglen överlever och växer bra i våtmarken. I området planerades även en del viltvård och under projektet satte föreningen Archipelago pares ihop holkar som sattes upp i området och inom jaktarrendet sköts minkfällor för att skydda fågellivet i våtmarken.

Våtmarksområdet kommer utvecklas framöver pga att en del planer vi hade hoppats få med i projektet var ej genomförbara. Vi hade planerat mera byggnationer för naturrekreation men eftersom marken var så pass instabil vid byggnationen beslutades det att vi avvaktar med dem och de kommer byggas till framöver. En skötselplan har tagits fram i samband med avslut på projektet. Den ska fungera som ett guidedokument för fortsatt skötsel av våtmarken bla bete och eller slåtter. Även om våtmarken inte markandsförts för allmänheten som ett rekreationsområde ännu har många besökt den under året och det har kommit in många positiva kommentarer.

© All rights reserved