Mer åländsk fisk på tallriken

Projektet Mer åländsk fisk på tallriken vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer vanligt och attraktivt för både restaurangerna, matgästen och för turisterna. Projektets ambition är att öka affärskedjan från hav till kök samt öka kunskapen om tillredning av råvaran lokalfisk, även de underutnyttjade fiskarterna som t.ex. mört, id, brax och simpa. I detta pilotprojekt involveras några utvalda, intresserade aktörer med målet att skapa möjligheter för mer åländsk fisk till konsumenterna på restaurang, med sikte på att bana vägen för hela branschen och på sikt öka lönsamheten för hela kedjan. Projektet har en styrgrupp där bland annat representanter från  branschen ingår, tillsammans med Ålands fiskare rf, Ålands fiskodlarförening rf, Rädda Lumparn rf och Leader Åland.

Projektägare: Lokalkraft Leader Åland rf (FLAG)
Kontaktpersoner: Harriet Strandvik, HS Consulting
Projekttid: 01.11.2021-31.03.2023
Diarienr: ÅLR 2021/9354
Beviljat stöd:  60 % (slutredovisning pågår)
Totala kostnader: 29 600 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering till målområdes val:
Projektet kan på ett innovativt sätt lyfta en lokal resurs, 
skapa samarbeten mellan olika branscher, bidra till ekonomisk tillväxt och skapa förutsättningar för nyrekrytering i fiskeribranschen.

 

En del av den privata finansieringen i projektet kommer från Hätälä Fisk. Efter kampanjen Tack till fiskaren under 2020 skänkte de 10 000 euro till alla 10 fiskeleadergrupper i Finland. 

Aktuellt

Utdrag ur projektplanen
Målet är att öka samarbetet och skapa kontakter genom att identifiera och föra samman nyckelpersoner i fiskerinäringen och restaurangbranschen (främst yrkesfiskare och kockar), öka kunskapen om råvaran och med mera åländsk fisk på tallrikarna främja en ny gastronomisk dimension. De deltagande parterna ska genom projektet få hjälp med kontakter, utbildning, inspiration och förmedling av affärskontakter. Centralt blir att engagera parterna med information och inspiration och att belysa potential i att servera mer åländsk fisk. Även förädlingsföretag och grossist är viktiga aktörer att involvera i projektet. Målet är att få igång samarbeten och kommunikationslänk som på sikt är hållbara även efter projektets avslut. 

Mätbara mål: Antal (serverade) nya rätter med åländsk fisk på meny, antal skapade nätverk och samarbeten

Aktiviteter i projektet:
– Planering och kontakt med potentiella nyckelparter
– Kartläggning av utgångsläge och förutsättningar
– Arrangera studiebesök och träffar för nyckelparterna till respektive bransch
– Arrangera workshops där deltagarna får testa ta fram nya produkter och smakkombinationer
– Arrangera specialkurs med fiskkock / expert för fortbildning, alternativ öppen workshop
– Kommunikation och marknadsföring
– Uppföljning och utvärdering

Utdrag ur slutrapporten

Efter en kurs med Ilona Miglavs under 2022 tog fyra åländska yrkesfiskare och sju kockar från olika åländska restauranger fram en axgansk fiskmeny inför ett gästspel som de hade i mars 2023.

Recepten sammanställdes i en folder så att fler kan testa dem var för sig eller i sin helhet i sin verksamhet eller helt enkelt använda dem som inspiration. 

I projektet togs även fram en dekal av en åländsk fisk, som extra synlighet för restauranger som har åländsk vildfångad eller odlad fisk på menyn för dagen, eller att de brukar använda det i sin verksamhet. Receptfoldern och klistermärkena skickades ut till 50 åländska restauranger. Recepten i foldern behöver inte användas för att använda klistermärkena eller vice versa. 

Vill ni trycka egna klistermärken och behöver tryckfilen eller annan information – kontakta oss på info@leader.ax eller 0457 345 0450!

© All rights reserved