Gäddfabrik Snäckö

Snäckö bys fiskelag vill återskapa en tidigare reproduktionslokal för gädda och restaurera ett tidigare vattenområde som varit igenväxt med vass och sediment, genom att gräva bort fyllningen. Området är beläget i den sydvästra delen av Kalvfjärden, Geta. Det aktuella området är numera avskilt från Kalvfjärdens öppna vattenspegel och har växt igen. Avståndet från öppet vatten in till lekområdet är 60-70m. Rikligt med vass förekommer även i lekområdet vars areal kan uppskattas till storleksordningen 600m2. Efter åtgärden kan vattnet rinna ner från berget igen, vilket för att vattnet blir bräckt igen och området kan bli en lekplats för gäddor och andra fiskarter. Fiskebeståndet kommer att öka i området.

FLAGs motivering: Projektet bidrar till ett hållbart fiske i regionen där det finns ett starkt fisketryck och kan användas som modell för andra

Projektägare: Snäckö bys fiskelag
Kontaktpersoner: Andreas Karlsson
Projekttid: 14.03.2018-31.11.2020
Diarienr: ÅLR 2018/2261
Beviljat stöd: 11016,19 €
Total budget: 18360,32 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer: 7
Arbetade frivilliga timmar: 195,5 h

våtmark
Gäddfabrik Snäckö

Drönarbilderna är tagna av Linda Sundström, Projekt Fiskevård 

Beskrivning av genomförande och resultat
Vi började projektet med att hugga ner träd och sly som har vuxit upp vid den naturliga dammen som en gång funnits där. Därefter grävde Sixtens grävtjänst ur den samt förde bort massorna från dammområdet. Vi har byggt en spång över diket som är uppgrävt. Vi har hållit sly/ vass borta från området under projekttiden. Sixtens Grävtjänst var och grävde ur den ytterligare i början av augusti 2020. Budgeten har hållit rätt bra. Linda Sundström och Ralf Styrstöm har varit och tittat samt kommit med råd om hur vi skulle gå tillväga.

Slutsats
Vi vill att gäddyngel ökar i antal så att det blir fler gäddor i vattnen runt omkring Gäddfabriken. Det var bra att det var köldgrader när projektet startade så att marken var tjäle i marken och inte tog skada medans dammen blev utgrävd. Projektet leder till att gäddorna blir fler till antal i vattnen runt omkring Snäckö. Det har varit intressant att genomföra detta projekt med tanke på att det blir mer rörlighet i vattnet så det bör bli friskare vatten. Vi tror att andra fiskelag/ samfälligheter kommer att laga egna gäddfabriker runt omkring på Åland

 Snäckö bys fiskelag november 2020

© All rights reserved