Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland.

Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är därför 
Leader Åland huvudman för temaprojektet Fisken ska fram för att därigenom finansiera och samordna flera små delprojekt. Det är varken ändamålsenligt eller möjligt att små projekt söker skilt var för sig, därför var det här är ett sätt att locka flera att söka samtidigt via temaprojektet. Åtta delprojekten har gått via FLAGs arbetsutskott för bedömning och rådgivning. Projektet sammanställdes och bedömdes sedan i sin helhet av FLAGs beslutande organ i februari 2018. 

FLAGs motivering:
Projektet samordnar direkta fiskevårdsinsatser som ökar fiskebestånden och sprider kunskap om dessa.

 

Projektägare: Leader Åland
Kontaktpersoner: David Ståhlman
Projekttid: 01.07.2017-15.12.2020
Diarienr: ÅLR 2017/5462
Förordat stöd: 23 692,44 €
Total budget: 39 487,40 €
Projektstatus: Avslutat 

Uppföljning

Under hösten 2020 utfördes en uppföljningsstudie av delprojekten inom temaprojektet ”Fisken ska fram”. I uppföljningen gjordes en utvärdering av delprojekten, hur det har gått för varje delprojekt genom planering och utförande och vilka effekter projekten har haft efteråt både som åtgärd och för framtida fiskevårdsarbete. Detta gjordes för att skapa en kunskapsbank för framtida projektsökande samt för att kunna utveckla aktionsgruppen för fiskeleaders urvalsprocess för kommande projekt. Uppföljningen gjordes genom att studera slutrapporterna och genom diskussion med de ansvariga för varje delprojekt.

Frågor som ställdes under diskussionen rörde hur projektet har fortlöpt genom planering och utförande, om åtgärden har gett önskad effekt och om det har följts upp något efter åtgärden. Hur långvarig kommer åtgärden vara och om det kommer krävas skötsel framöver. Hur har delprojekten bemötts i det lokala samhället och har det väckt ytterligare intresse för fiskevårdande åtgärder.

Majoriteten av delprojekten var praktiska restaureringsprojekt. Inom pilotprojektet deltog totalt åtta delprojekt varav sju var praktiska restaureringsprojekt och ett var kunskapsfrämjande projekt. Två av de praktiska projekten utfördes i sötvatten, resten på kusten. I flera av projekten var fokus på vassen och att öka tillgängligheten för fisk till lekområden som vuxit igen av vass.

Sammanfattning

De flesta delprojekt fick önskade resultat av sina åtgärder och projekten bedöms i helhet som lyckade. Delprojekten upplevde att planering och utförande gick enligt planeringen och de allra flesta har besökts efter åtgärden och projektdeltagarna har kunnat bedömt åtgärden.

En praktisk svårighet som kommit fram var för delprojekten som jobbade i områden med tät vassvegetation. För de delprojekt som inte nådde önskade resultat var problematiken en brist på vatten inne i och innanför täta vassområden, vilket gav svårigheter vid röjning och för lite vatten för att åtgärden ska gynna fiskens reproduktion. Här enades de projekten om att noggranna förstudier behövs för att kunna undvika det i framtiden, att man inte kan förlita sig på flygfoton utan att områden måste besökas fysiskt och bedömas även om områden med tät vass är otillgängliga. För de andra delprojekten som jobbade med tät vass kunde man konstatera att röjning i tät vass kräver mycket arbete och är tidskrävande. Vassen har också en mycket snabb återväxt och det kräver flera års återkommande röjningar samt planering för framtida skötsel för att nå önskade resultat.

Delprojekten har bemötts positivt från samhället och flera har väckt ett vidare intresse för fiskevård. Projekten har också bedömt framtida arbete kring åtgärden och kunnat följa upp effekterna eller har planer på att göra det. Här kunde delprojekten enas om att vassen har en snabb återväxt och kräver ett långvarigt tänk för att kunna hålla ett åtgärdat område öppet. Något som också är viktigt att lyfta i samband med planering av projekt.

Delprojekten i Fisken ska fram

dike i Karlby

Reveldiket

Karlby samfällighet/fiskelag rensar ett existerande vandringshinder för lekvandrande fisk i Reveldiket, Kökar. Vandringshindret som består av ett tätt vassbälte på två platser begränsar och misstänks t.o.m. hindra vandring genom diket

Läs mer »
drönarbild vassklippning

Fiskvandringsled Österviken

Österviken i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Österviken har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek

Läs mer »

Fiskvandringsled Ösundet

Ösundet i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Ösundet har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek

Läs mer »
våtmarksillustration karta

Fiskvåtmark Skvaltbäcken

Skvaltbäcken är en 1,2 km lång bäck som börjar i ett ca 6 ha stor torvmark uppe i bergsområdet Kalen på Kökar. Vid bäckens början finns flertalet mindre alkärr insprängda

Läs mer »
Öringshörnan på Ålands jakt- och fiskemuseum

Öring på Åland

Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum, Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum och Ålands fiskevårdsförening samarbetar för att informera både ålänningar som turister om öringen på Åland, vilka förbättrande åtgärder som

Läs mer »

Vassklippning & risvasar i Bamböle

Fotot är från ett annat tillfälle. Fotograf: Lukas Sandberg Vassklippningsprojekt i Björkösund, Bamböle och utsättning av risvasar I Bamböle fiskekortsområde pågår ett mycket omfattande turistfiske efter gädda och abborre. Projektet

Läs mer »

Fiskvandringsled Torpfjärden

Det har länge varit känt att Torpfjärden i Jomala Sviby/Torp är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Sedan väg nr 1 mot Eckerö byggdes har inloppet till Torpfjärden successivt växt

Läs mer »

Råd, tips & slutsatser från projekten:

© All rights reserved