Rädda Ämtvik

ämtvik

Syftet med projektet är att restaurera en del av den uppgrundade havsviken Ämtvik, Kumlinge och förbättra möjligheterna för fisklek genom mindre åtgärder gällande minskning av vassens utbredning och täthet.  Vassklippning sker enligt utlåtande från Fiskeribyrån, övriga åtgärder är betande djur och lindrig avfasning av mjukt material och vassrötter i södra vikbottnen. Resultatet skulle bli ett högre tillskott av gäddyngel.

Viken, som nu fungerar som en viktig lekplats för vårlekande fiskar, håller sakta men säkert att tas över av vass. Landhöjning och övergödning har också bidragit till detta. Viken har under lång tid varit viktig, inte enbart som fisklekplats. Drottning Kristinas postväg från 1638 (Stockholm-Åland-Åbo-St Petersburg) gick via vikens södra del och kung Gustav III har varit där med delar av sin flotta på 1700-talet. Ännu i början av 1900-talet gick det att simma och lägga nät i viken. Något som nu inte är möjligt. Gäddsaxar används fortfarande tidvis under vintrarna.

På fotografier från 1900-talets början ser man viken utan ett enda vasstrå.att tas över av vass. Landhöjning och övergödning har också bidragit till detta. Viken har under lång tid varit viktig, inte enbart som fisklekplats. Drottning Kristinas postväg från 1638 (Stockholm-Åland-Åbo-St Petersburg) gick via vikens södra del och kung Gustav III har varit där med delar av sin flotta på 1700-talet. Ännu i början av 1900-talet gick det att simma och lägga nät i viken. Något som nu inte är möjligt. Gäddsaxar används fortfarande tidvis under vintrarna.


Projektägare: GS Maritime Safety
Kontaktpersoner: Gunnar Silander
Projekttid: 21.03.2018-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2018/2761
Beviljat stöd: 7 207,20 €
Total budget: 12 012,00 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: Projektet förbättrar upplevelsen av fisk- och havsmiljö både för lokalbefolkning och för turister genom att synliggöra vattnet och den historiska platsen från landsvägen på Kumlinge. Projektet förlänger livslängden för befintligt lekområde till ett öppet kulturlandskap.

Deltagande personer i projektet: 10
Arbetade talkotimmar: 228

© All rights reserved