Hur bobara är vi?

Hur bobara är vi? Det är en fråga som alla skärgårdskommuner på Åland borde fundera på, för att kunna planera framtiden. ”Bobarhet” är en metod för en bred och inkluderande analys av attraktionskraften hos ett ö-samhälle. Man kan kalla det en förenklad hållbarhetsanalys som tar sikte på om en ö är ”bobar” dvs om där finns bostäder, jobb, skola, butik, transporter och social service. Bobarhet står inte i konflikt med hållbarhet, men ett litet ö-samhälle måste först vara bobart. Om inte ön klarar av att behålla en livskraftig befolkning i alla åldrar är den inte ett hållbart samhälle. Ett sådant analysverktyg har hittills saknats. Det finns få exempel på lokala utvecklingsplaner på öar som bygger på en ärlig självsyn. Verktyg som har utvecklats för att mäta attraktionskraft är i allmänhet skapade för städer och landsbygd, men fungerar dåligt på öar pga dessas särart. Det är alltså en avgörande kvalitet i bobarhets-verktyget att det är specialdesignat för små ö-samhällen, av öbor, med stöd av forskare som är experter på ö-samhällen. 

Under 2021 gick 12st Leader områden i Finland tillsammans med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och ansökte om ett Bobarhetsprojekt från TEM för att lära ut metoden i ett 2 årigt projekt för att se vad som behövs göras för att säkra en hållbar framtid.  Projektet kommer att parallellt följa projektet som utförs i Finland, men det åländska projektet tänker också utföra analysen så det finns något kontret resultat att jobba viadre på. Vi kommer hålla utbildningsdagar för skärgårdsbor och coacha dem på vägen, så de får en egen analys gjord för deras skärgårdskommun.

För att lära ut bobarhets-verktyget samt leda arbetet behövs en projektledare för att driva utbildningsplanen för kommunerna/ ö-samhällena.

Projektägare: Företagsam Skärgård rf
Kontaktpersoner: Christian Pleijel
Projekttid: 1.3.2022-31.3.2023
Diarienr: ÅLR 2022/1042
Beviljat stöd: 47 696 €
Total budget: 59 620 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 850
Arbetade talkotimmar: 774

LAGs motivering: Projektet är ett stort kommunövergripande samarbete som kan gynna lokalbefolkningens engagemang och möjlighet att delta och påverka i främjandet av utvecklingen i skärgårdskommunerna som boendeort. Projektet passar inom tyngdpunkten för Kunskap eftersom det på lokalnivå ökar kunskap om närområdet.

Klicka på bilderna nedan för att läsa rapporterna
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved