Rastplatser i skärgården

Projektet ämnar skapa minst fyra nya rastplatser i skärgården tillgänglig för allmänheten i syfte att öka fiske- och naturupplevelser. Platserna kommer, beroende av tillgång och lämplighet förses med betongflytbryggor eller enklare angöringspunkt, förtöjningsbojar, grillplats, stockbänkar, informationsskyltar, väderskydd. Två av platserna kommer handikappanpassas och förses med Y-bom samt spång för underlättande av ilandstigning och vistelse. Rastplatsinstallationerna utförs så att de lätt kan monteras ned och lämna platsen oberörd med undantag för fåtalet borrhål i berg. Platserna kommer skötas av föreningens medlemmar de fem första åren med målsättning att därefter fortsätta utveckla rastplatserna tillsammans med markägare.

FLAGs motivering: Projektet tillgängliggör, marknadsför och skapar möjligheter för fiskeupplevelser för alla och förbättrar dessutom förutsättningarna för företagande i koppling till fisketurism.

Projektägare: Ålands organiserade fiskeguider rf
Kontaktpersoner: David Ståhlman
Projekttid: 28.05.2020-31.03.2023
Diarienr: ÅLR 2020/4249
Beviljat stöd: 48 196 euro
Total budget: 60 245 euro
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 27
Deltagande ungdomar i projektet: 10
Arbetade talkotimmar: 900

holme
män på holme

Behov och bakgrund
Ålands organiserade fiskeguider rf bildades år 2019 i syfte att upprätthålla och verka för en utveckling av fisketurismnäringen. Föreningens medlemmar skall bl.a. aktivt verka för hög säkerhet, hållbart nyttjande av fiskresurser och ändamålsenlig fiskevård. Under ett första möte bland föreningens nuvarande medlemmar våren 2019 diskuterades olika projektförslag som föreningen ville förverkliga. En av dessa förslag var rastplatser för allmänheten dit även fiskeguiderna ges möjlighet att ta iland gäster för lunch och fika. Strandhugg med gästande fiskare uppskattas mycket och det visar upp skärgården, det bästa med Åland. Det finns ett behov av att förbättra förutsättningarna för att bedriva företagande i koppling till fisketurism och upplevelser i det åländska skärgårdslandskapet. Havsmiljön är en av det åländska lokalsamhällets starkaste attraktioner men tillgängliga platser är idag begränsad för allmänhet och turister. Därför vill föreningen genom ett allmännyttig projekt skapa en win-win effekt och göra skärgården mer tillgänglig för alla, ålänning som turist. Vi anser även det viktigt att lyfta fram tillgängligheten för handikappade vilket är en grupp som ofta glöms bort och därför inkluderar två av rastplatserna handikappanpassad angöring. En av projektets styrkor är att flera platser kan anläggas samtidigt. Därmed ökar allmännyttan och tillgängligheten till flera platser runt Åland.

Projektets potential och kringeffekter
Föreningen hoppas att platserna bidrar till ökad livskvalitet och samhörighet bland ålänningar,samt blir ett gott exempel för turismÅland. På sikt kan projektet bidra till att öka samarbeten mellan olika parter såsom markägare, samfälligheter och turismaktörer. Ökad tillgänglighet av rastplatser ger naturliga publika samlingsplatser som kan minska på konflikter mellan strandhuggande båtfolk och markägare, med tanke på den diffusa åländska allemansrätten. Samlande platser för fritidsbåtar ger mindre slitage på övrig natur. Grillplatserna gör att eldning inte görs på berg samt minskar skogsbrandrisken. Platserna kan bidra till att näringslivet gynnas då nya utflyktsdestinationer skapas. Projektet skapar förutsättningar för småskaliga verksamheter att växa mha bättre förutsättningar för verksamheten vilket tillgängliga rastplatser utgör. Även offentliga instanser får nya platser att besöka, tex skolgrupper, ålderdomshem, gudstjänster mfl. Ökad tillgänglighet av skärgården ökar intresset för detsamma och stärker viljan att bevara och förvalta naturen. Rastplatserna möjliggör förbättrad tillgänglighet att bedriva viltvård i de olika områdena.

Skråbjörkö-Notviken
Saltholmen
Saltholmen
Saltholmen
Saltholmen
Saltholmen
Kungsholm
Kungsholm
Kungsholm
Bomarsund
Bomarsund
Bomarsund

© All rights reserved