Våtmarksbassäng vid Hulta sundet

Hulta samfällda vatten planerar att anlägga en våtmarksbassäng på tillandningsområde vid Österudden i Hulta sund. Våtmarksbasängen skall utgöra en fisklekplats och har även till syfte att uppta näringsämnen från ett utfallsdike. Projektet skall ha en vattenförbättrande åtgärd i Hultasundet med omgivning samt höja rekreationsvärdet vid stranden till Hulta sund. Målen är att förbättra vatten och strandmiljön, skapa förbättrade möjligheter för fisklek och höja rekreationsvärdet och strandmiljön i Hulta sundet.

Projektägare: Hulta samfällda vattenområde
Kontaktpersoner: Göran Löfroth
Projekttid: 17.03.2022-31.04.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2327
Beviljat stöd:  55 468,16 €
Total budget: 69 335,20 €
Projektstatus: Pågående

FLAGs motivering: Projektet minskar näringsläckage, förbättrar vattenkvaliteten,
gynnar fiskreproduktion och tillgängliggör naturen för rekreation. FLAG bedömer att sökande i projektet utför en vattenförbättrande åtgärd genom att anlägga en våtmark som kan uppta näringsämnen från ett utfallsdike i ett tillrinningsområde med jordbruksmark samtidigt som det befrämjar fisklek.

© All rights reserved