Tvåstegsdike i Haga

Projektets målsättning är att anlägga ett tvåstegsdike och en fosforfälla längs ett större utfallsdike som dränerar Storängen i Haga, Saltvik. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i diket och minska erosionen längs dikeskanterna.

Projektägare: Henry Lindström (FO-nr: 1325652-3)
Samarbetspartner: Thomas Holmström
Projekttid: 
30.01.2020-31.10.2021
Diarienr: ÅLR 2020/983
Beviljat stöd: 9 200 €
Total budget: 11 500 €
Status: Avbrutet

tvåstegsdike i haga
LAG:s motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön i och runt Åland, ökar medvetenhet och engagemang om miljövård hos lokalbefolkningen och kan användas som modell för andra

Projektet förverkligades dessvärre inte.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved