Sedimenteringsdamm i Lillbolstadby

– Att få så höga skördar som möjligt med hjälp av bevattningsåtgärder, det gynnar jordbruket, det gynnar den som ska köpa maten och det gynnar dem som bryr sig om vattenmiljön, säger Johan Holmqvist på Södergårds i Hammarland.

Efter den torra sommaren 2018 anlade han en bevattningsdamm och skyddade samtidigt vattendragen runt omkring med en sedimenteringsdamm.

Johan Holmqvist, lök- och potatisodlare på Södergårds i Hammarland har säkrat vattentillgången till sina odlingar med en bevattningsdamm. Intill den stora dammen har han, med stöd från Leader Åland, anlagt en mindre sedimenteringsdamm som bromsar upp vattenflödet och på så sätt fångar upp fosfor som annars skulle rinna ut i Ivarskärsfjärden.

 

LYSSA: Win-win för Johan Holmgvist och vattenmiljön

Lyssna på intervjun med Johan, som berättar om hur det går till att anlägga en bevattningsdamm och vad han ser för fördelar med projektet. 

Intervjun är producerad som en del av Ålands Vattens Leaderprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax.

Projektbeskrivning:
Anläggning av fosforfälla/sedimenteringsdamm i anslutning till Kyrkträskdiket i Hammarland. Diket breddas och fördjupas på ändamålsenligt sätt för att både samla upp näring och möjliggöra bevattning av grödor som kan absorbera näringsämnen som har utlakats till vattendraget. Utförs av markägaren med tillstånd av dikeslaget. Vattenkapaciteten i fosforfällan kommer att bli för liten för att kunna bevattna grödor ifrån.

Fällan minskar utlakningen av gödselämnen från åkrar till Östersjön genom att samla upp ämnena i sediment som sjunker till botten och kan därefter tas tillvara för att utnyttja näringen på bästa möjliga sätt. Det finns även möjlighet för en ökad biodiversitet i form av vattenlevande organismer samt fåglar som söker sig till vattensamlingar. Som komplement till denna anläggning kan även en bevattningsdamm anläggas dit det kommer att pumpas upp vatten under vårflödet för att på så sätt även minska trycket på fosforfällan och får en effektivare uppsamling av näringsämnen. Projektet kan även ses som ett exempel hur man kan anlägga liknande sedimenteringsdammar på andra ställen.

LAGs motivering: Projektet minskar utsläpp av näringsämnen och förbättrar vattenmiljön på och runt Åland och kan användas som modell för andra.

 

Projektägare: Holmqvists Lantbruksentreprenad
Kontaktperson: Johan Holmqvist
Projekttid: 27.6.2018-1.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/5879
Beviljat stöd: 19 066 
Total budget:  23 832,50 €
Antal arbetade talkotimmar: 130
Projektstatus: Avslutat

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved