Strandäng på Rågskär

En igenväxt strandäng i Rågskärs sund ska återställas genom röjningsarbete, traditionell slåtter och bete för att gynna den biologiska mångfalden både på land och i vattnet. Genom åtgärden förbättras sundets status som lekområde för fisk, bl.a. gädda, abborre, områdets betydelse som häckningsmiljö för fåglar och på strandängen gynnas värdefull ängsflora vilket skapar förutsättningar för många arter. Åtgärderna genomförs genom talkoarbete i huvudsak av familjen Juslin och andra naturvårdsintresserade, samt familjens ålandsfår. I området vidtas också andra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, som uppsättning av holkar, skötsel av partierna med ljung på holmens östra sida samt kontroll av marklevande predatorer, framför allt de invasiva arterna mårdhund och mink.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved