Strandäng på Rågskär

Projektområdet är beläget på Rågskär på Överö, Föglö. Närheten till Röskärsfjärden ger karaktär av ytterskärgård på holmens norra sida samtidigt som det långsmala sundet mot Bredskär skapar en skyddad miljö på den södra. Holmen har tidvis varit betad och det går att skönja spår av äldre tiders insamling av foder i några gamla björkar som för länge sedan har hamlats. Sundet är dock idag helt igenväxt med vass och lite högre upp i strandzonen har alar och enbuskar tagit över. En igenväxt strandäng i Rågskärs sund ska återställas genom röjningsarbete, traditionell slåtter och bete för att gynna den biologiska mångfalden både på land och i vattnet. Genom åtgärden förbättras sundets status som lekområde för fisk, bl.a. gädda, abborre, områdets betydelse som häckningsmiljö för fåglar och på strandängen gynnas värdefull ängsflora vilket skapar förutsättningar för många arter. Åtgärderna genomförs genom talkoarbete i huvudsak av familjen Juslin och andra naturvårdsintresserade, samt familjens ålandsfår. I området vidtas också andra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, som uppsättning av holkar, skötsel av partierna med ljung på holmens östra sida samt kontroll av marklevande predatorer, framför allt de invasiva arterna mårdhund och mink.

 

drönarbild strandäng på Rågskär Föglö

Åtgärden skapar en öppen strandäng längs en sträcka på ca 500 meter på Rågskärs södra strand. Den totala arealen som omvandlas till strandäng är ca 4 hektar. Denna naturtyp håller på att försvinna från skärgården, särskilt på dessa avlägset belägna holmar, men utgör en mycket värdefull naturtyp. Ängsmark som förvaltas genom traditionell slåtter som åtföljs av bete är den naturtyp som har de högsta naturvärdena i den åländska naturen eftersom skötselmetoderna gynnar artrikedomen i floran vilket i sin tur gynnar en rad andra arter, särskilt insekter och fåglar. I denna typ av ytterskärgård är också gynnsamma lekområden för fisk ovanliga och genom att slå det med vass igenväxta sundet förbättras förutsättningarna för fisk. Åtgärderna återskapar också en kulturmiljö som håller på att försvinna.

LAGs motivering: Projektet projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden.

Projektägare: Storgrunds fårgård
Kontaktpersoner: Rainer Juslin
Projekttid: 26.3.2019-30.6.2021
Diarienr: ÅLR 2019/2648
Beviljat stöd:  3 991,40 €
Total budget: 6 652,34 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 14
Arbetade talkotimmar: 399

får på strandbete
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved