Östergårds väderkvarn

Östersocknens byalag har för avsikt att renovera en väderkvarn från 1900 vid Östergårds i Sommarö, Föglö. Renoveringen skall ske omsorgsfullt och kvarnen skall rustas till ursprungligt skick. Målet är att bevara väderkvarnen och göra den synlig till landskapsvägen, turister och ortsbefolkning får besöka väderkvarnen, inne i kvarnen finns information.

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Projektägare: Östersockens byalag rf
Kontaktpersoner: Göran Jansson
Projekttid: 01.02.2018-30.08.2018
Diarienr: ÅLR 2018/919
Utbetalat stöd: 5 099,80 €
Total budget: 8 503,67 €
Projektstatus: Avslutat

Arbetade frivilliga timmar: 166
Antal deltagande personer: 7

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved