Föreningen

Lokalkraft Leader Åland r.f.

Vi är en allmännyttig ideell förening som arbetar för landsbygdsutveckling på hela Åland – i skärgården, på landsbygden och i Mariehamn. Leader Åland är ett av ca 3 000 Leaderområden runt om i EU. Vi värnar om lokalt engagemang för ett attraktivt Åland att bo, besöka och verka på.

Med rådgivning, nätverk och finansiering hjälper vi er att förverkliga era idéer!

Om oss

Vad är Leader?

Lokala initiativ för utveckling

Leader är en finansieringsmetod för lokalt ledd utveckling som funnits inom EU sedan 1990-talet. Det bygger på engagemang, samarbete och lokala initiativ utifrån lokala förutsättningar.

Leader har funnits på Åland under två av EU:s programperioder, som löper över 7 år i taget. Nu börjar den tredje!

Fakta om Leader

Leader är en arbetsmetod för lokalt ledd utveckling, har funnits inom EU sedan 1991. Namnet LEADER är en förkortning av en mening på franska som betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”.

Leader är med andra ord en metod för att utveckla och diversifiera landsbygden. I EU-sammanhang räknas hela Åland som en landsbygd. Mariehamn också, eftersom invånarantalet understiger 20 000.

Leadermetodens syfte är att utveckla den egna platsen med stöd av lokalbefolkningens engagemang, initiativ och kunskap om den egna regionen uppnå målsättningarna för utveckling på platsen, tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Genom partnerskapet mellan tredje, privata och offentliga sektorn bildas en Leadergrupp. Leadergruppen skriver en lokal strategi för kommande programperiod och beskriver vilka insatser som kan stödjas för att öka attraktionskraften i området och t.ex. stimulera ökad sysselsättning. Som ett av de få Leaderområdena i EU har Ålands landskapsregering beslutat att vi inte kan ge direkta företagsstöd, utan projekten ska enbart vara samverkande, tillgängliga för alla och allmännyttiga.

Myndigheterna i medlemsstaten fastställer den lokala strategin tillsammans med en finansieringsram. 

När ansökningarna om projektstöd kommer in, är det Leadergruppen som beslutar om dessa. På så vis tryggas underifrånperspektivet – representanter från lokalbefolkningen skriver strategin och godkänner projekt kopplat till den.

 

Leadermetoden är obligatorisk i programmet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, men kan även tillämpas i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionalfonden. 

På Åland och i Finland används Leader inom landsbygds- och fiskeriprogrammen.

Leader är stort! Det finns över 3000 Leadergrupper runt om i EU idag. 
I Finland finns 53 Leadergrupper och 10 Fiskeleadergrupper. Sverige har ca 40 Leadergrupper.

Förutom varje medlemsstats landsbygdsnätverk, finns även nätverk på Europeisk nivå som arbetar med information, nätverk och verktyg. 

EU CAP Network (tidigare Europeiska landsbygdsnätverket) är ett nätverk för alla som arbetar med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Här finns information om alla Leaderområden och projektexempel.

Fiskeleader europeiska motsvarighet kallas FAMENET – Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network (tidigare Farnet).

Visste du att...

LEADER är en förkortning på franska ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale” som betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”

?

Föreningen

Historia

Lokalkraft Leader Åland rf är en ideell förening som grundades 2007 med syfte att verka för landsbygdsutveckling på hela Åland, genom rådgivning, utveckling och finansiering. 

Målet är att utgående från lokalbefolkningens egna behov och värderingar verka för att bevara den lokala servicen och de lokala arbetsplatserna, skapa nya arbetstillfällen, öka inflyttning, utveckla förutsättningar för delaktighet och trivsel samt främja kunnande och sysselsättning i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Detta gör vi genom att agera Leadergrupp inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram och som FiskeLeadergrupp inom Ålands del av Finlands operativa program för havs- och fiskerinäringen. Hittills har över 240 projekt möjliggjorts genom Leadermetoden på Åland och engagerat flera tusentals människor.

Verksamheten har utvecklats under åren och föreningen har ett brett nätverk både lokalt, nationellt och internationellt. Leader Åland ingår bland annat i klustret Ålands Landsbygdscentrum tillsammans med fjorton andra organisationer, är medaktör i Bärkraft.ax, har en styrelseplats i föreningen Hela Norden ska leva och har ett nära samarbete med de tvåspråkiga leadergrupperna i Finland. Det åländska leaderarbetet har även uppmärksammats på både nationell och EU-nivå.

I början av 2009 godkände Ålands landskapsregering föreningen som genomförare av Leadermetoden. Strategin och dess budget inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 kunde nu inledas. Under 2010 blev föreningen även godkända som genomförare av Leadermetoden inom Europeiska fiskeriprogrammet 2007-2013.

Sammanlagt 114 projekt beviljades stöd under den första programperioden. 

Arbetet med en ny strategi till nästa sjuåriga programperiod inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland påbörjades och godkändes hösten 2015. Våren 2016 godkändes även strategin ”Ett hållbart fiske-Åland” inom ramen för fiskeriprogrammet under samma period. 

2018 flyttade föreningen sitt kontor från Mariehamn till Ålands Landsbygdscentrum i Jomala, ett kluster bestående av 15 organisationer som representerare både de gröna och blå näringarna.

Sammanlagt beviljades 126 projekt stöd under föreningens andra programperiod, för sammanlagt ca 2,5 miljoner euro.

Den lokala utvecklingsstrategin för programperioden 2023-2027 är den tredje strategin som tagits fram i Leader Ålands regi och är en utveckling av tidigare arbete, utifrån de behov som analyserats. Strategin inom CAP-strategiplanen (Landsbygdsutvecklingsprogrammet) som godkändes i maj 2023 kompletterar övrigt utvecklingsarbete så väl som andra finansiella instrument som finns tillgängliga i landskapet. Leadermetodens underifrånperspektiv och transparens i samband med finansiering, rådgivning, sektorsövergripande partnerskap och nätverkande är en annorlunda och viktig metod som kan stärka den åländska samhällsutvecklingen från gräsrotsnivå i samverkan.

Fiskets lokala utvecklingsstrategi 2023-2027 godkändes så sent som i april 2024. Visionen för strategin är en hållbar fiskekultur för alla. Vi behöver värna om det immateriella kulturarv som fisket för med sig samtidigt som vi vill arbeta för en långsiktig fiskevård på Åland.

IMG_4284 (1) festplats

Utdrag från stadgarna:

Föreningen verkar som en ideell förening på svenska. Föreningen verkar för landsbygdens utveckling. Föreningen deltar i förverkligandet av Ålands utvecklingsprogram och Europeiska Unionens utvecklingsprogram. Föreningens syfte är, att utgående från Ålands befolknings egna behov och värderingar, verka för att bevara den lokala servicen och de lokala arbetsplatserna, kunnande och sysselsättning, samt befrämja och utveckla den lokala befolkningens och besökarnas trygghet och trivsel i enlighet med principerna för hållbar utveckling. 

Förverkligandet sker genom att:
1. Verka för landsbygdens och skärgårdens utveckling genom att ordna informations- och skolningstillfällen och studieresor för sina medlemmar.
2. Utreda privata och offentliga finansieringsmöjligheter.
3. Informera, aktivera och koordinera verksamheter inom ramen för målsättningen.
4. Samarbeta med invånare, byalagen, föreningarna, kommunerna, organisationerna, institutionerna och göra utvecklingsstrategier och framtidsplaner.
5. Uppehålla samarbete och bilda nätverk och referensgrupper både på lokal, nationell och internationell nivå

Länk till stadgarna >>

Föreningens styrelse består av ordförande och 4-6 ledamöter samt tre suppleanter och ansvarar för föreningens verksamhet. Ledamöterna sitter även i någon av de två aktionsgrupperna för Leader (LAG) eller Fiskeleader (FLAG).

Ordinarie:
Therese Ling (ordförande)

Bo-Erik Sandell
Erika Sjöström
Marie Snällström (LAG-ordförande)
Roger Nordlund
Sofi Helenius (FLAG-ordförande)

Suppleanter:
Björn Gustbee (första)
Jonny Karlström (andra)
Brage Wilhelms (tredje)

Föreningen har över 115 medlemmar, varav 16 är kommuner,  78 föreningar och 23 privatpersoner. Vi är glada att alla kommuner finns representerade i vårt medlemsregister. Föreningens medlemmar kan tillsammans vara med och förverkliga lokalt ledd utveckling på Åland.

Läs mer om medlemskap här >>

20230413_180401

Leader Ålands organisation

Leader Åland består av en styrelse och två underliggande grupper, där vardera har en ordförande. Föreningen har även en verksamhetsledare som arbetar med rådgivning, koordinering, information och administration.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för administrationen av de Leadergruppen och Fiskeleadergruppen,
som utses av föreningens medlemmar på höstmötet.

Läs mer >>

alexandra de haas och therese ling axganpodden

Leadergruppen

Den lokala aktionsgruppen (LAG), dvs Leadergruppen ansvarar för genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin och behandlar stödansökningar för Leaderprojekt.

Läs mer >>

Business people are brainstorming

FiskeLeadergruppen

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAG), dvs FiskeLeader-gruppen ansvarar för genomförandet av fiskets lokala utvecklingsstrategin och behandlar stödansökningar för FiskeLeaderprojekt.

Läs mer >>

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling definieras utifrån tre ben – miljömässig, social och ekonomisk – som är ömsesidigt beroende av varandra. 

En hållbar utveckling möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Man kan också säga att det handlar om att leva tillsammans och i samklang både med varandra och med naturen. 

År 2015 antog FN den så kallade Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. Världens länder enades om att till 2030 genomföra en samhällsförändring som leder till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling som utrotar fattigdom, genererar en god välfärd för alla människor och skyddar vår planet. Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. Under våren 2016 togs Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland gemensamt fram av privatpersoner och alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax.  Alla på Åland bjöds in till en visions-workshop för att ta fram agendan, där 96 personer arbetade fram underlaget till visionen. Därefter ombads en expertpanel, bestående av 59 personer, att formulera förslag till strategiska utvecklingsmål som bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen. Utifrån underlagen och ett omfattande analysarbete arbetades utkast till vision och strategiska utvecklingsmål fram. Utkasten diskuterades i flera olika gruppkonstellationer, bland annat anordnades öppna möten för alla på Åland. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland manifesterades i september 2016 och sedan dess pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Europeiska kommissionen utsåg Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendan till vinnare av European Sustainability Award 2019 i kategorin för samhällen upp till 100 000 personer. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är den enda bland de sju vinnarna som är från Norden. 

 

Lokalkraft Leader Åland är medaktörer i nätverket bärkraft.ax och vår roll är att genom vår lokala utvecklingsstrategi stödja hållbara projekt i olika former. Genom strategin och våra urvalskriterier sker beslutsfattandet på basen av några hållbarhetskriterier.

Av de sju utvecklingsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland är det de fem första som står vår verksamhet närmast.

Vi har även via projekt Spektrum tagit fram videoporträtt kopplat till varje mål

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till servicetjänster, kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv tas tillvara och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén.

Vi stödjer projekt inom föreningslivet som erbjuder möjligheter till engagemang och gemenskap, projekt som ökar tillgängligheten för boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning, projekt som ökar inflytande och delaktighet i samhället. I våra två lokala aktionsgrupper inom Leader skall fördelningen mellan kvinnor och män samt tredje, privata och offentliga sektorn vara representerade på ett så jämställt och jämlikt sätt som möjligt.​

Vi stödjer projekt som ökar lokalbefolkningens arbete med skydda och bevara naturen och dess biodiversitet och minskar näringsläckage av fosfor och kväve till vattendrag. Till exempel skapande av våtmarker och sedimentationsdammar, restaurerade lek- och uppväxtområden för fisk, fiskevårdsplaner och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättra fisk- och havsmiljön, även kunskaps- och informationsprojekt.

Vi stöjder projekt som ökar den biologisk mångfald, t.ex genom återskapande av naturbeten och strandängar, våtmarker, sedimentationsdammar, lek- och uppväxtområden för fisk och andra projekt som i allmänhet syftar till att förbättrar fisk- och havsmiljön och den biologiska mångfalden är exempel. Även projekt som sprider kunskap och ökar medvetenheten hos lokalbefolkningen kan få stöd.

Vi stödjer insatser som förbättrar möjligheterna till kultur- och fritidssysselsättning och förbättrar områdets trivsel, vilket i sin tur påverkar tjänster och sysselsättning. Samarbete och nätverksbildning stärker den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten. Naturens mångfald används för fritid och naturens produkter nyttjas. Områdets kulturarv omhuldas och utvecklas, så att nya invånare och unga kan delta. Ett ökat utbud av innovativa, livskraftiga verksamheter ökar attraktionskraften för Åland både som boendeort och turistattraktion. Detta i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen och livskvalitén

Genom att stödja projekt med temat information och kunskapsinsatser kan aktörer få en bättre förståelse för bl.a. vårt klimat och hur all verksamhet påverkar vårt område och omvärlden. Som exempel kan tas att kunskap kan leda till nya handlingsmönster, inte minst inom hur vi använder våra resurser så som transporter av livsmedel och uppvärmning. Vi kan även stödja projekt för klimatanpassning, t.ex. att ställa om till förnybar energi. Vid renovering eller nybyggnation av hus finns stora möjligheter för hållbara materialval och långsiktigt minimerad energiförbrukning.

Vi stöder gärna projekt som gynnar den åländska livsmedelsproduktionen och det åländska entreprenörskapet. Leaderkontoret finns på Ålands Landsbygdscentrum som är kranmärkt. Ledningsgruppen har även tagit ett principbeslut att lunch och mötestraktering som serveras ska i huvudsak bestå av lokalt producerade råvaror.

Egna projekt

Till allra största del beviljar vi finansiering till era projekt – men vi kan även driva egna. Här nedan är några som vi drivit de senaste åren.

Mer åländsk fisk på tallriken

Projektet Mer åländsk fisk på tallriken vill skapa en inspirerande och koordinerande länk mellan restaurangkockar och fiskare för att tillsammans få mer lokal fisk på tallriken. Projektet ska stödja fiskerinäringen och restaurangbranschen, skapa hållbara samarbeten mellan aktörerna så att åländsk fisk på tallriken blir mer

Läs mer »

Samarbetsprojekt Spektrum

https://youtu.be/7Om3xWQugSQ Syftet med hållbarhetsprojektet Spektrum, ett interregionalt samarbete mellan finska Österbotten, Åland och svenska Västbotten, är att utbyta information och inspiration om hållbara lösningar. Åland har valt att filma sina sju strategiska hållbarhetsmål, medan Österbotten har infört en egen hållbarhetsvecka efter motsvarande vecka i Västbotten,

Läs mer »
fiskar och Roger Nordlund

Havsöring från hav till hav

Havsöring från hav till hav är ett samarbetsprojekt mellan två Leaderområden. Åland och Bohuslän är två nordiska sportfiskedestinationer som har ambitionen att locka till sig fler havsöringsfiskare. I Bohuslän, som har en liknande skärgårdsmiljö som Åland, finns pågående sportfiskeprojekt Fjordguiderna och Havsöringsvägen och på Åland har

Läs mer »

Fisken ska fram – ett temaprojekt

Lokalkraft Leader Åland driver ett temaprojekt som samordnar och underlättar stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland. Lokalkraft Leader Ålands FLAG (Fiskets lokala aktionsgrupp) blev varse om att det fanns intresse för små projekt gällande möjliga fiskevårdsåtgärder. För att minska byråkratin och spara på resurser är

Läs mer »

Medlemsskap

Som medlem i föreningen Lokalkraft Leader Åland får du..

  • medlemsinformation och nyhetsbrev
  • rösträtt på föreningsmöten
  • nominera ledamöter till de lokala aktionsgrupperna och styrelsen
  • möjlighet att delta i aktiviteter som ordnas
  • extra hjälp från kontoret gällande projektansökning, redovisning etc.

För att bli medlem i Leader Åland betalar du in medlemsavgiften till
Andelsbanken, konto FI78 5578 0420 1108 69
Ange referensnummer: 2016 12514

Medlemsavgift 2024:
Privatpersoner: 25 euro för hela programperioden (engångssumma)
Förening, organisation eller sammanslutning: 20 euro/år
Kommuner: 1 €/invånare/år

Meddela era kontaktuppgifter (namn, e-post, adress och vid behov telefonnummer) till Leaderkontoret. 
Skicka gärna uppgifterna via e-post till info@leader.ax. 

Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Skicka medlemsförfrågan här:

Aktuellt för medlemmar

Personuppgiftshantering

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter.
Kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:

Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har betalat in medlemsavgift och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss i samband med aktiviteten och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.leader.ax
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anlitad i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller förtroendevalda (LAG, FLAG, styrelse) med namn. Detta sker med uttryckligt samtycke.

Projektstöd
Den som har sökt projektstöd via Lokalkraft Leader Åland har lämnat kontaktuppgifter i form av FO-nummer, adress, telefon, e-post
direkt via e-tjänsten Hyrrä och inte till Lokalkraft Leader Åland. Vi använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er ansökan.

Tystnadslöfte
Samtliga anlitade och förtroendevalda som har tillgång till personuppgifter har skrivit under ett tystnadslöfte. Verksamhetsledaren ansvarar för att tystnadslöftena är undertecknade innan tillgång till datasystem beviljas.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på info@leader.ax. Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.