Alla beviljade projekt under perioden 2014-2020

På den här sidan kan ni se alla projekt som beviljats stöd under programperioden 2014-2020. Kartan illustrerar plats och spridning av projekten.
Klicka på knappnålarna för att få information om enskilt projekt. Ni kan också sortera efter olika projektkategorier genom att klicka på rubrikerna. 

Leaderprojekt 

Fiskeleaderprojekt

Leaderprojekt 2014-2020

Beviljat Leaderstöd 2014-2020
1,1 miljoner euro (av 1,3 miljoner euro) 85%

Vi har valt att kategorisera projekten i tre tyngdpunktsområden:

Minskad miljöbelastning, ökad biologisk mångfald, öppna landskap, rekreation och fritid, öka befolkningens medvetenhet om miljövård.

Skapa ökad attraktionskraft och delaktighet i närområdet genom t.ex. fritidssysselsättning och kulturverksamhet, skapa mötesplatser samt bevara natur- och kulturarv.

I dagsläget kan vi inte ta emot ansökningar för den här typen av projekt, om det inte tangerar Natur & Miljö.

Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, skapa nätverk, kunskapsspridning, t.ex. genom kurser, studieresor, publikationer, marknadsföring och paketering

I dagsläget kan vi inte ta emot ansökningar för den här typen av projekt, om det inte tangerar Natur & Miljö.

Fiskeleaderprojekt 2014-2020

Beviljat Fiskeleaderstöd 2014-2020
209 000 euro (av 480 000 euro) 44%

Vi har valt att kategorisera projekten i tre tyngdpunktsområden:

Skapa fiskevårdsplaner i syfte att underlätta ägarförvaltning, restaurera och iordningställa lek- och uppväxtområden för fisk och andra åtgärder som har direkt betydelse för fisk- och vattenmiljön, vilket gynnar lokalsamhället genom stärkta näringar och starkare attraktionskraft. 

Öka tillgängligheten för fiskeupplevelser för alla, utveckling av nya verksamheter, evenemang eller aktiviteter, bevara och skapa ny fritidssysselsättning och kulturverksamhet kopplat till fisket och havsmiljön.

 

Åtgärder som syftar till att lyfta den allmänna kunskapsnivån gällande fiskerinäringen, havsmiljön eller kulturarvet, t.ex. genom kurser, studieresor, publikationer, marknadsföring, eller kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, nätverksskapande för aktörer inom fiskerinäringen. 

Projekt 2009-2015

Under 2009-2015 genomfördes över 100 projekt på Åland med Leadermetoden. 
Ett sjuttiotal av dessa (ej Fiskeleaderprojekten) sammanställdes i en publikation. 

Klicka på bokomslaget för att se vilka!

Är din idé ett möjligt leaderprojekt?

Våra Grundprinciper

Initiativet till ett Leaderprojekt ska komma från invånare, grupper, företag och organisationer i det aktuella området. Då vet vi att pengarna går till något som verkligen efterfrågas och att erfarenheten lever kvar.

Leaderprojekten ska gärna genomföras som samarbeten mellan olika parter ur ideella, offentliga och privata sektorer.

Ett Leaderprojekt ska gärna innehålla innovativa inslag. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt för att organisera, lösa problem eller möta behov. Det går även bra att låna idéer från andra – en lösning som existerar på en plats kan vara innovativ och nyskapande på en annan.

Leader-projekten skall vara öppna och nya projekt skall kunna dra nytta av de erfarenheter tidigare projekt har haft.

Stäng meny