Fiskvåtmark Skvaltbäcken

Skvaltbäcken är en 1,2 km lång bäck som börjar i ett ca 6 ha stor torvmark uppe i bergsområdet Kalen på Kökar. Vid bäckens början finns flertalet mindre alkärr insprängda mellan bergen och det är i princip omöjligt att fastställa bäckens flöde. Men efter ungefär 500m övergår den mitt i allt till en smal bäck som i ca 150m är i naturtillstånd innan den rinner ut till ett småskaligt jordbrukslandskap. Ca 400m av bäcksträckningen är här ett jordbruksdike som nyligen rensats från bottensediment och buskage. Därefter följer bäckens sista 120 metrar som även det är i naturtillstånd och har ganska brant fallhöjd innan den rinner ut i en trattformad vassvik omgiven av berg. Tyvärr muddrades det in en ränna i viken för mycket länge sedan som gör att bäcken övergår direkt till en djup mudderränna och ingen passlig våtmarksyta för fisklek bildas. Vassvikens botten består av sumpluktande dy. Troligen förekommer det ingen fisklek här idag.

Vattenföringen i Skvaltbäcken är oftast god förutom mitt på sommaren. Detta troligtvis pga den skapligt stora torvmarken fungerar som en vattenreservoar. Jordbruksmarken inom Skvaltbäckens tillrinningsområde är väldigt liten så det är inte fråga om någon stor uppfångning av näring.

Åtgärd:
Att skapa en fiskvåtmark (ca 1 600 m2) i en mindre vassvik med ett större dikesutflöde. En 60 meter lång vall i vikens ytterkant och två mindre vallar inne i viken anläggs. Detta bör översvämma hela viken och tillgängliggöra den för lekande fisk. En längre ränna konstrueras i våtmarkens strandkant ut till havet för att fokusera vattenflödet och göra fallhöjden tillräckligt låg för att fisk skall kunna simma in i våtmarken. Fiskrom från ett lokalt sötvattenssystem kläcks och planteras in och präglas på det nyskapade lekområdet. Området undersöks åren efter våtmarkens anläggande om där förekommer lekfisk eller yngel.

Projektet genomförs av Överboda fiskelag inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

© All rights reserved