Fiskvandringsled Torpfjärden

Det har länge varit känt att Torpfjärden i Jomala Sviby/Torp är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Sedan väg nr 1 mot Eckerö byggdes har inloppet till Torpfjärden successivt växt igen, Idag är oklart i vilken omfattning fiskar kan ta sig igenom det kraftigt igenvuxna Strömmen som leder till Torpfjärden. Hindret för fiskmigration genom strömmen intetgör åtkomsten till stora arealer för fisklek. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Torpfjärden utgör en av få lämpliga lekplatser i Hammaruddaområdet, där även större fisketurism bedrivs vilka är samhällsekonomiskt viktiga, men även ur rekreationssynpunkt för lokalbefolkning.

Projektet vill gynna naturlig fiskreproduktion, få mer fisk i sjön samt rovfiskar som gynnar vattenkvaliteten. Eftersom projektområdet ligger nära centralort är det lättillgängligt för allmänheten att ta del av. Kringeffekter som förväntas är att flera tar efter projektet och åtgärdar liknande problemområden.

Åtgärd:

Tanken var att klippa en kanal genom den tätbevuxna vassen för att öppna upp en fiskvandringsled. Föreningen klippte efter den fåran man kunde se på satellitbilder men det visade sig vara för lite vatten och projektet avslutades i förtid. Efter klippningen konstaterades att de skulle behöva gräva en kanal vilket var en alldeles för stor åtgärd finansiellt för att rymmas inom ramen för Fisken ska fram.

De uppnådde inte deras mål med att öppna upp en kanal för lekvandrande fisk genom projektet, men klippningen gav dem dock en bild av hur igenvuxet området var, vilket de inte hade lyckats ned utan maskinen trots att de försökt både från land och med båt.

Deltagare: 7 personer
Arbetade frivilliga timmar: 40 h

Projektet genomfördes av Ålands fiskevårdsföreningen inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

vassklippning
vassklippare
vassklippt

© All rights reserved