Restaurering av lekområden i Strömmen

I Myskdalen, Strömmen, mellan Andersö och Isaksö, Geta, finns en tidigare grävd kanal för båttrafik. Den kantas av flacka strandzoner som idag har vuxit igen och är täckta av tät vass. Detta gör stora delar av områdena otillgängliga för vårlekande fiskarter.

Projektets mål är att skapa större tillgänglig lekyta för vårlekande fiskarter. Att med vassklippning skapa kanaler in i det täta vassbältet och på samma gång skapa strukturer inne i vassen samt för att återskapa den ”blå vården”, ett öppet område mellan strandlinjen och det maximala djupet för betesdjur. I det området blir temperaturen snabbt hög på våren och insekter samt fisk trivs väldigt bra.

Åtgärderna är vassklippning för att öppna upp lekområden för vårlekande fiskarter och återställa strandängsbiotoper som idag är igenvuxna med vass. Arbetet utförs av en entreprenör som anlitas, mindre slåtterarbeten nära land kan också utföras med handkraft som talkoarbete. För att effektivt bekämpa vassens framfart bör klippningen ske under sommarhalvåret, helst när vassens tillväxt är som snabbast. Klippningen bör ske precis under vattenytan och upprepas 2-3 år.

Projektet är till för lokalbefolkningen, målsättningen är att öppna upp strandängar som idag domineras av vass. Detta ger en trevligare landskapsbild men gynnar också fisk- och fågellivet i området.

FLAGS motivering: Projektet är en direkt fiskevårdsinsats som restaurerar område för lekvandrande fisk

Projektägare: Haga bys fiskelag
Samarbetspartner: Isaksö fiskelag
Kontaktpersoner: Ingmar Nyholm
Projekttid: 31.11.2018-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2018/10062
Utbetalt stöd: 1 797 €
Total budget: 2 995 €
Projektstatus: Pågår

© All rights reserved