Öppna Gloet

Projektet avser vidta innovativa åtgärder för att långsiktigt säkerställa lekförutsättningarna i sjön Gloet 300 m uppströms en fiskvandringsled. En igenväxt strandäng öppnas upp för att öka den biologiska mångfalden och återskapa ett naturskönt område i ytterskärgården. Projektets införskaffning av utrustning säkerställer möjligheterna att förvalta området för lång tid framöver i gemensam talkoanda bland ortens invånare och stugägare och avser inspirera övriga områden att vidta liknande åtgärder.

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbetsprojekt med en miljöförbättrande åtgärd som ökar fiskbeståndet och skapar delaktighet i området.

Projektägare: Östergårds lantbruk
Kontaktpersoner: Mikael Lindholm
Projekttid: 28.05.2020-31.05.2021
Diarienr: ÅLR 2020/3870
Beviljat stöd:  11 493 €
Total budget: 19 155 €
Projektstatus: Pågående

människor i vass

© All rights reserved