Öppna Gloet

Gloet är en grund skyddad sjö om 1,5 hektar på Östra skäret i Simskäla, Vårdö  som är mycket ändamålsenlig för fisklek. Platsen har historiskt varit ett mycket produktivt fisklekområde och då framför allt av abborre. Projektet avser vidta innovativa åtgärder för att långsiktigt säkerställa lekförutsättningarna i sjön Gloet 300 m uppströms en fiskvandringsled till den 1,5 hektar stora sjön Gloet för vårlekande fiskarter. Åtgärderna ämnar stärka fiskpopulationen i hela närregionen. En igenväxt strandäng öppnas upp för att öka den biologiska mångfalden, öka ytor av lämpligt leksubstrat och återskapa ett naturskönt område i ytterskärgården. Projektets införskaffning av utrustning säkerställer möjligheterna att förvalta området för lång tid framöver i gemensam talkoanda bland ortens invånare och stugägare och avser inspirera övriga områden att vidta liknande åtgärder.

FLAGs motivering: Projektet är ett samarbetsprojekt med en miljöförbättrande åtgärd som ökar fiskbeståndet och skapar delaktighet i området.

Projektägare: Östergårds lantbruk
Kontaktpersoner: Mikael Lindholm
Projekttid: 28.05.2020-31.05.2021
Diarienr: ÅLR 2020/3870
Beviljat stöd:  11 493 €
Total budget: 19 155 €
Projektstatus: Avslutat

människor i vass

Deltagande personer i projektet: 14
Arbetade talkotimmar: 828,50

Före projektet
EFTER projektet

Vandringsleden har öppnats upp med minigrävmaskin på sträckor som växt igen. Området har röjts med motorsåg där grävmaskin behövt komma fram. Området har vassröjts i omgångar för att öka lekytan. Vandringsleden är nu öppen hela vägen från havet upp till Gloet. En vall har gjutits vid utloppet till havet som försetts med en reglerbar fisklucka. Vallen gör det möjligt att tillfälligt höja vattennivån i Gloet så att det magasinerat vatten kan släppas ut i etapper för att säkerstlla vattenflöde från Gloet före‐under‐efter leken.

© All rights reserved