Demokrati med film i skärgården

skunk

Projektets syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om och påverkan i lokalsamhället med hjälp av kunskaper kring film och filmskapande samt kreativitet. Detta sker genom skapande, diskussioner och reflektioner med film och media som redskap på workshops och läger samt genom utveckling av metoden film as a summerjob.

LAGs motivering: Projektet sysselsätter unga i skärgården och väcker intresse för demokrati och samhällsengagemang.

 

Projektägare: SKUNK – Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
Kontaktpersoner: Emelie Hanström
Projekttid: 
01.09.2019-31.03.2023
Diarienr: 
ÅLR 2019/3201
Beviljat stöd: 
35 100 €
Total budget: 
58 500 €
Projektstatus: 
Pågående

022016-040
SKUNKs projekt Demokrati med film blev ett av 34 utvalda god praxis exempel inom demokrati- och människorättsfostran. 
Berättelserna är publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsida på finska, svenska och nordsamiska. På webbsidan finns även en presentation om temat på finskt teckenspråk. 
Demokrati med film hittas ungefär i mitten av materialet under rubriken ”Film och evenemang som metod i demokratiträning som också ger utrymme för ungas tankar
SKUNK presenteras tillsammans med ett projekt från Österbotten som använde sig av en lite liknande metod där barn och unga över språkgränser skapade egna evenemang och tränade demokratifärdigheter under processens gång.
SKUNKs projekt finansieras med Leaderstöd och stöd från Svenska Kulturfonden.
 
”Vi är stolt och glada över att vårt projekt som fått den här uppmärksamheten då vi tror på att hitta olika kreativa former för att arbete med påverkans och demokratiarbete, det här är ett sätt.” 
 
Vill ni veta mer om projektet tag kontakt med Mia Hanström verksamhetsledare för Skunk. Projektet avslutas pga Corona mars 2023.
 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved