Expedition Skärgårdshavet Åland

Projektet skall bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt. På ett konkret och underhållande sätt introducerades barn och ungdomar till havets spännande växt- och djurliv när de tillsammans med vuxna besöker gästhamnar i den åländska skärgården.

Projektet är en mall från ett tidigare genomför projekt kring Åbo under perioden 2017-2018, där syftet var att främja en hållbar turism till åboländska gästhamnar samt likaledes öka kunskapsnivån kring naturens och havets tillstånd. Paraplyorganisationen Finlands Öar – Suomen Saaret (FÖSS) ledde projektet och förklarar projektets syfte enligt följande: ”Vi vill bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt.”

Projektet hade som målsättning efter perioden att också sprida konceptet vidare till den åländska delen av Skärgårdshavet. Efter att projektet gjort sin slutrapport initierades diskussioner med paraplyorganisationen för den åländska skärgården – Företagsam skärgård r.f. under hösten 2018.

 

Projektägare: Företagsam Skärgård
Kontaktperson: Elina Lindroos
Projekttid: 29.1.2019-31.10.2021
Diarienr: ÅLR 2019/850
Beviljat stöd: 45 372 €
Total budget: 75 620 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 25
Arbetade talkotimmar: 262

LAGs motivering: Projektet marknadsför och tillgängliggör natur- och kulturarv, sprider kunskap om principerna för hållbar utveckling samt ökar naturglädjen hos barn och unga.

Genom ett samarbete med organisationer i Åboland, upphandlade entreprenörer och goda kontakter i gästhamnsnätverket på Åland har projektet lyckas genomföras enligt projektplanen. Projektet startade med en halvtidsanställd i november 2020, materialet bearbetades och upphandlades, entreprenörer kontaktades. Innan midsommar 2021 hade alla 11 gästhamnsentreprenörer fått sina respektive skyltar samt forskarhäften. Alla skyltar är framtagna av projektledaren tillsammans med en biolog och gästhamnarna. Biologen har faktacheckat allting, vilket var mycket bra. Skyltarna finns tryckta på svenska och på finska. 

Projektet syftade till att skapa ett kunskapsprojekt som skulle främja kunskapen om Östersjöns miljöhälsa. Projektet har publicerat 11 skyltar i 11 olika gästhamnar, som kommer att kompletteras med så kallade forskahäften. Forskarhäfterna kommer att delas ut kostnadsfritt i alla gästhamnar och finnas till förfogande till besökarna. Alla skyltar har god kunskapsgivande information. Projektet har tagits väl emot och har skapat ett gott samarbete med bland annat flera organisationer i Åbolands skärgård som har haft ett liknande projekt.

I framtiden hoppas vi kunna ha fler projekt i samarbeten, genom att även fortsättningsvis arbeta med skärgården som en helhet och inte ha den tydliga gränsen mellan Ålands och Finlands skärgård. Detta samarbete har varit mycket gott och vi tror verkligen att fortsatt samarbete kommer att ske.

Projektet har gett konkreta resultat som är långsiktiga, lärande och roliga för barn. Vi har blivit mottagna bra och är mycket glada att vi fick möjlighet att genomföra detta projekt. Projektet har gått enligt plan och har även fått finansiering från Östersjöfonden.

Exempel på skylt
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved