Fiskvandringsled Österviken

Österviken i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Österviken har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek intetgörs av den kraftigt växande vassen. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Projektet klipper vass under minst två år för att öppna vandringsled till fisklekområde, med entreprenör och talkoarbete. Tanken är att klippa ”vattenspeglar” och lämna vass ut mot viken kvar för att hindra gödningsmedel från att få fri passage ut mot vattnet. Efter ddet en kartering och undersökning av möjlighet att bygga fosfor-/kvävefällor. Detta arbete sker i samverkan med experthjälpt. Eventuellt en mindre muddring om cirka 50 kvm. Österviken utgör en av kanske viktigaste lekområdena i östra Jomala, där även större fisketurism bedrivs vilka är samhällsekonomiskt viktiga, men även ur rekreationssynpunkt för lokalbefolkning.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram. Läs mer här>>

© All rights reserved