Reveldiket

Karlby samfällighet och fiskelag rensar ett existerande vandringshinder för lekvandrande fisk i Reveldiket, Kökar. Vandringshindret som består av ett tätt vassbälte på två platser begränsar och misstänks t.o.m. hindra vandring genom diket för lekmogna individer till lekområden ovanför. I samband med det första vassbältet sett från kustlinjen finns en tröskel i diket, från ombyggnad av vägen bredvid. Det gör att i diket finns nu ett djupare område ovan tröskeln som har karaktärsdrag av en fosforfälla och sedimentationsdamm. Denna skulle projektet också vilja bredda för att ge den bättre förutsättningar att fungera som en sedimentationsdamm. Dammen är i dagsläget ca 50 cm djup vid lågt vattenstånd och projektet ämnar inte göra den djupare utan att bredda den för att få vattnet att sakta ner ytterligare och ge fosforpartiklar chans att sedimentera till bottnen.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.
Läs mer >>

© All rights reserved